ព័ត៌មាន

“ ប្រ​ពៃណី នៃទំនាក់ទំន​ង​ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព និង ប្រ​ជាជ​ន ”
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
660

រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា     ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ឈ្លាស​វៃ  រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ  ហ៊ុន សែន    ជានិច្ច​កាល​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់បំផុត  ចំពោះការ​ក​សាង​ព​ង្រឹង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​លើគ្រ​ប់វិស័យ។ទ​ន្ទឹម​នឹង​ការអំ

ពាវ​នាវ​លើក​ទឹក​ចិត្ត   ព​ន្យ​ល់ដ​ល់ស្ថាប័ន   អង្គ​ភាព​រ​ដ្ឋ  ព្រ​ម​ទាំង​ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​គ្រ​ប់ម​ជ្ឈ​ដ្ឋាន    នូវ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ

ដ៏ពិសិដ្ឋ​រ​ប​ស់ព​ល​រ​ដ្ឋ​គ្រ​ប់រូប   ហើយ​លើគោល​ការ​ណ៍   “ ស្ម័គ្រ​ចិត្ត ”    បាន​ធ្វើការ​ផ្គូផ្គ​ង   ស្ទាប់ស្ទ​ង់   ថ្លឹង​ថ្លែង​ល​ទ្ធ

ភាព​រ​ប​ស់ស្ថាប័ន  អង្គ​ភាព​រ​ដ្ឋ    ព្រ​ម​ទាំង​ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នានាប​ង្កើត​ជា “ ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព  ” មួយ​រ​វាង​ប​ណ្តាក​ងឯក

ភាព​នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាមួយ​ប​ណ្តាស្ថាប័ន  អង្គ​ភាព​រ​ដ្ឋ   ឯក​ជ​ន  ព្រ​ម​ទាំង​ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​ច្រើន ។                           ​  ​              ជាការ​ពិត​ណាស់     ប​ណ្តាជោគ​ជ័យ​ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​រ​ប​ស់ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​ស្នេហាជាតិក​ម្ពុជាក​ន្ល​ង

ទៅ  សុទ្ធ​តែមាន​ការឧប​ត្ថ​ម្ភ  គាំទ្រ   ចូល​រួម​ចំណែក​ដោយ​ផ្ទាល់រ​ប​ស់ក​ម្លាំង​ម​ហាជ​ន  ប្រ​ជាជ​ន​ពីគ្រ​ប់ស្រ​ទាប់វ​ណ្ណៈ  គ្រ​ប់ម​ជ្ឈ​ដ្ឋាន   និន្នាការ​ន​យោបាយ  សាស​នា    និង ជាតិ សាស​ន៍    ដែល​បាន​លះប​ង់ទ្រ​ព្យ​ធ​ន   ធ​ន​ធាន​ផ្ទាល់ខ្លួន  និង  ហ៊ាន​បូជាអាយុជីវិត​ដើម្បើបុព្វ​ហេតុរ​ប​ស់ជាតិ  មាតុភូមិ ។    មោទ​ន​ភាព​ជាតិ    ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ដែល​យើង​បាន

ច​ង​ចាំពុំអាច​បំភ្លេច​បាន  នាទ​ស្ស​វ​ត្ស​ចុង​ក្រោយ​នេះ   គឺនៅចំពោះស្ថាន​ការ​ណ៍យោធាដ៏តាន​តឹង  នៅទិស​មួយ​ចំនួន

នៃតំប​ន់ព្រំដែន​ក​ម្ពុជា-ថៃ នៅឆ្នាំ២០០៨-២០១១ក​ន្ល​ង​ទៅ  ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ប្រ​ឆាំង​ការ

រំលោភ​បំពាន​នានា   ដែល​យើង​បាន​វាយ​បំបាក់ឲ្យ​ប​រាជ័យ​រាល់លើក     ហើយ​ស្ថិត​នៅក្នុង​ស្ថាន​ភាព​នៃកាលៈទេសៈ

ដ៏លំបាក​នេះ    ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​តែង​តែបាន​ទ​ទួល​ការឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ទាន់ពេល​វេលា  គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ជាច្រើន

អានេក  ពីម​ហាជ​ន   ស្ថាប័ន​ស​ហ​គ្រាស​រ​ដ្ឋ  ឯក​ជ​ន  ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នានា  ពីគ្រ​ប់ទិស​ទី  ដែល​បាន​ម​ក​ពីការ ផ្តួច​ផ្តើម

រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល     ហើយ​ដែល​ជាការ​ផ្តួច​ផ្តើម   និង​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ផ្ទាល់ រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន  សែន  នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា    ក្នុង​ការ​ច​ង​ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព   រ​វាង​ស្ថាប័ន   ស​ហ​គ្រាស​រ​ដ្ឋ ឯក​ជ​ន  ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន  ជាមួយ​ប​ណ្តា ក​ងឯក​ភាព នៃក​ង​យោព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ។

            ជាមួយ​គ្នានេះ   គំរូដ៏ល្អនៃ  សិល្បៈនៃការ​ចែក​រំលែក ”  នេះ      បាន​ញ៉ាំងឲ្យ​កុល​បុត្រ​កុល​ធីតា គ្រ​ប់ស្រ​ទាប់ វ​ណ្ណៈ   ពីគ្រ​ប់ម​ជ្ឈ​ដ្ឋាន​ទាំង​ក្នុង  និង​ក្រៅប្រ​ទេស នូវ​ម​ន​សិការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ដោយ​ផ្ទាល់ ឧប​ត្ថ​ម្ភ  គាំទ្រ​ទាំង​ស្មារ​តី     និង ស​ម្ភារៈ  ជាច្រើនអតិប​រ​មា    ព្រ​ម​ទាំង​បាន​ប​ង្កើត​ជាមូល​និធិនានា     គៀង​គ​រ​គ្នាជួយ​ដ​ល់យោធិន    គ្រួសារ​យោ

ធិន  យោធិន​ព​លី  ពិការ   នៃប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ជួរ​មុខ  នៅតំប​ន់ព្រំដែន​ក​ម្ពុជា-ថៃ ។

            ប្រ​ពៃណីនៃម​ហាសាម​គ្គីស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា បាន​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ច​ម្រើន​គួរ​ក​ត់ស​ម្គាល់ ដោយ​បាន​វិវ​ត្ត​ន៍ប្រែប្រួល​ពីការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ស​ម្រាប់តែស​ម្រ​ន់សេច​ក្តីត្រូវ​ការ​នៅពេល​ប៉ះទ​ង្គិច​យោធាតាម​ទិស នានា    ទៅជាការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​មាន​ល​ក្ខ​ណៈជា     យុទ្ធ​សាស្រ្ត​សេដ្ឋ​កិច្ច ស​ង្គ​ម​កិច្ច​យូរអង្វែង         ហើយ​មាន​ល​ក្ខ​ណៈ សាក​ល​ផុល​ផុស   នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​ទៀត​ផ​ង ។

            ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព​នេះ    បាន​វិវ​ត្ត​ន៍រីក​ច​ម្រើន​ជាលំដាប់       ហើយ​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះ   យើង​មាន​ស្ថាប័ន    អង្គ

ភាព​រ​ដ្ឋ  ស​ហ​គ្រាស  ក្រុម​ហ៊ុនឯក​ជ​ន   និង​ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​ស​រុប ៣២០    បាន​ច​ង​ស​ម្ព័ន្ធ​ភាព​ជាមួយ   ៨៩ ក​ងឯក​ភាព

នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ   ក្នុង​ប​រិយាកាស​សាម​គ្គីភាព  ភាត​រ​ភាព     អនុវ​ត្ត  “ សិល្បៈនៃការ​ចែក​រំលែក ”   ប្រ​ក​ប

ដោយ ផ្លែផ្កាគួរ​ជាទីមោទ​នៈ ។

            ស្ថាប័ន អង្គ​ភាព​រ​ដ្ឋ  ឯក​ជ​ន    និង  ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នៃស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព    បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់បំផុត  ធ្វើការឧប

ត្ថ​ម្ភ  គាំទ្រ​យ៉ាង​ច្រើនអនេក  ដ​ល់ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព  នៃក​ង​យោធ​ពេល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ទាំង​ស្មារ​តី និង ស​ម្ភារៈ។  ប​ណ្តា

ស្ថាប័ន  អង្គ​ភាព​រ​ដ្ឋ   ឯក​ជ​ន     និង​ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នៃស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រី   ជាមួយអង្គ​ភាព​ក​ង​ទ័ព   តែង​បាន​ទៅដ​ល់ប​ណ្តាទី

តាំង​ក​ងឯក​ភាព   ធ្វើការ​សំណេះសំណាល​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​យោធិន នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ  នៅក្នុង​រាល់ឪកាស​នៃ

ពិធីបុណ្យ​ជាតិ  ពិធីបុណ្យ​ប្រ​ពៃណីជាតិ   ដែល​ជាការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត    ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ទាំង​មូល​ក្នុង​ការ

បំពេញ​ភារ​កិច្ច  ការ​ពារ​ជាតិ  មាតុភូមិ   ព្រ​ម​ទាំង​ពាំនាំយ​ក​ទៅជាមួយ​នូវអំណោយ​ផ្សេងៗជាច្រើន ធ្វើឲ្យ​ទំនាក់ទំន​ង

ស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព​រឹត​តែមាន ភាព​ស្អិត​ល្មួត ក្នុង​ប​រិយាកាស​ភាត​រ​ភាព    និង​សាម​គ្គីគួរ​ជាទីគាប់ចិត្ត ។

            លើស​ពីនោះទៀត    ម​ហាស​ម្ព័ន្ធ​មេត្រីភាព     ដែល​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ពុំអាច​បំភ្លេច​បាន​នោះគី    ការ

ជូយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ដោយ​ផ្ទាល់      រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ   ហ៊ុន  សែន    និង​ស​ម្តេច​គ​តិព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត

ប៊ុន រ៉ានី  ហ៊ុន សែន   ដែល​តែង​បាន   នឹង​ប​ន្ត​ផ្ត​ល់ជំនួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ៏ម​ហិមាជួយ​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ដោយ​ផ្ទាល់  ព្រ​ម

ទាំង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ   អគ្គ​ប​ញ្ជាការ  មេប​ញ្ជាការ​ប្រ​ភេទ​ទ័ព-ទ័ព​ជំនាញ       ដែល​បាន​ចូល​រួម​ចំណែក

ដោយ​ផ្ទាល់ជាច្រើន​ក្នុង​ការឧប​ត្ថ​ម្ភ​គាំទ្រ​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព   ហើយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ទាំង​មូល​ក៏ច​ង​ចាំពុំអាច

បំភ្លេច​បាន​ចំពោះស្មារ​តីម​ហាសាម​គ្គីរ​ប​ស់ជ​ន​រួម​ជាតិគ្រ​ប់ម​ជ្ឈ​ដ្ឋាន​ស្រ​ទាប់វ​ណ្ណៈ  ពីគ្រ​ប់ទិស​ទី ព្រ​ម​ទាំង​ប​ណ្តាមូល

និធិជាអាទ៌៖  មូល​និធិបាយ័ន    មូល​និធិស៊ីធីអ៊ិន  ជាដើម  ដែល​បាន​ជួយឧប​ត្ត​ម្ភ​យ៉ាង​ស​ន្ធឹក​ស​ន្ធាប់   ដ​ល់ប​ណ្តាក​ង

ឯក​ភាព  ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​នៅតំប​ន់ព្រំដែន   ក្នុង​សា្ម​រ​តីស្នេហាជាតិមាតុភូមិគួរឲ្យ​ស្ង​ប់ស្ងែង ។ ទាំងអស់នេះ

ជាគុណូប​ការៈដ៏ធំធេង​ចារ​ជាប់ក្នុង​ក្រអៅបេះដូង​នាយ​ទាហាន     និង​ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់  នៃក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ

ភូមិន្ទ​ពុំអាច​បំភ្លេច​បាន​ឡើយ ។

            ជាការ​ត​ប​ស្ន​ង   ចំពោះគុណូប​ការៈទាំង​ឡាយ​រ​ប​ស់ម​ហាជ​ន  ប្រ​ជាជ​ន    ទ​ន្ទឹម​នឹង​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ   ការ

ពារ​ស​ន្តិភាព  ស្ថិរ​ភាព  ស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់ស​ង្គ​ម​នៅគ្រ​ប់កាលៈទេសៈ    ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​តែង​បាន​ចូល

រួម​ជាក​ម្លាំង​នាំមុខ​ជួយ​ស​ង្រ្គោះប្រ​ជាជ​ន​ពីគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​នានា  គ្រោះធ​ម្ម​ជាតិ  និង​រាល់ឧប​ទ្ទ​វ​ហេតុទាំង​ឡាយ​នៅ

គ្រ​ប់ទិស​ទី   ហើយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជានិច្ច​ជាកាល​តែង​បាន​ជួយ​ប្រ​ជាជ​ន​តាម​មូល​ដ្ឋាន​នានាក្នុង​ការ​ងារ​ប​ង្ក

ប​ង្កើន​ផ​ល​ក​សិក​ម្ម ។ល។

           ទាំងអស់នេះជាស​ក្ខីភាព​នៃម​ហាសាម​គ្គីក​ង​ទ័ព   ប្រ​ជាជ​ន   ដែល​ជាមូល​ដ្ឋាន​គ្រឹៈនៃ     ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិ

រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន ស​ម​នឹង​គុណ​ស​ម្ប​ត្តិ  “ ក​ង​ទ័ព​កើត​ពីប្រ​ជាជ​ន ដើម្បីប្រ​ជាជ​ន ”   មាន​ការ​គោរ​ព​ស្រ​លាញ់ជា

ភាត​រ​ភាព   ឧប​ត្ថ​ម្ភ   គាំទ្រ​ពីប្រ​ជាជ​ន    ប្រៀប​បាន       ទឹក​និង​ត្រី     ទៅដ​ល់ទីណាមាន​ប្រ​ជាជាន​ស្រ​លាញ់​   ពេល​ចេញ​ទៅប្រ​ជាជ​ន​នឹក​រ​លឹក  ។

            ពិត​ដូច្នោះមែន      នៅចំពោះមុខ​កាលានុវ​ត្ត​ភាព     ព្រ​ម​ទាំង​ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​ជាច្រើន    ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូ

មិន្ទ​បាន​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​ស​ម្រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ​ធំៗ   ជាច្រើន​​  ​ ទាំង​ក្នុង​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិ    ការ​កែ

ទ​ម្រ​ង់    ដើម្បីក​សាង​    និង​ព្រ​ងឹង​ក​ម្លាំងឥត​ឈ​ប់ឈ​រ     និង​រួម​ចំណែកអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ​     ព្រ​ម​ទាំង​ការ​ចូល

រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ធំធេង     ក្នុង​ភារ​កិច្ច​ថែរ​ក្សាការ​ពារ​រាល់ស​មិទ្ធិផ​ល​ស​ង្គ​ម​ជាតិ    ថែរ​ក្សាការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ   ស​ណ្តាប់

ធ្នាប់ស​ង្គ​ម ។

           

            ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំដ៏ត្រឹម​ត្រូវ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល       ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​បាន​រួម​ចំណែក​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ក្នុង

ការ​ក​សាង   និង​ព​ង្រឹង​សាម​គ្គីប្រ​ជាជាតិទាំង​មូល    លើមូល​ដ្ឋាន​នៃការ​គោរ​ព​ប្រ​តិប​ត្តិខ្ជាប់ខ្ជួន​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ   នៃព្រះរា

ជាណាច្រ​ក​ក​ម្ពុជា     និង​បាវ​ច​នា  “ ជាតិ  សាស​នា   ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ  “  ដើម្បីថែរ​ក្សាការ​ពារ   ព​ង្រីក​រាល់ស​មិទ្ធិផ​ល

ស​ង្គ​ម​ជាតិ   ធានាជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ដំណើរ​ការ​ក​សាង   និង​ការ​ពារ​មាតុភូមិ   ក​សាង​ព​ង្រឹង​ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិរ​ប​ស់ប្រ​ជា

ជ​ន   ដែល​មាន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ    ជាពិសេស​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជាស្នូល​ដ៏រឹង​មាំ   និង​មាន

ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម   ពីប្រ​ជាជ​ន​នៅគ្រ​ប់កាលៈទេសៈ  ៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ