រូបថត

ប្រតិបត្តិការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ជូន​ប្រជាជន​តំបន់​ក្រហម​ ក្នុង​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ ដោយ​ក្រុម​គ្រូ​ពេទ្យ​នៃ​ខ.ភ.ម​