រូបថត

ពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ទីលានហ្វឹកហាត់បាញ់ចម្រុះ និងការសម្តែងលំហាត់ មុខវិជ្ជាអន្តរវុធបញ្ចប់វគ្គ របស់និស្សិតនាយទាហានទ័ពជើងគោក ជំនាន់ ទី៩