ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ជួបឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​តែង​តាំង​ថ្មី
ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ ជួបឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​តែង​តាំង​ថ្មីនៅក្នុង​ជំនួប​ស​ន្ទ​នាជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​តែង​តាំង​ថ្មីប្រ​ចាំក​ម្ពុជា

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ចាត់ទុក បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម វីលៀម អេ ហេដ(Villiam A Heids) គឺមាន​សារៈសំខាន់ស​ម្រាប់

ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ហើយ ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ចាត់ទុក​ការ​ជួប​គ្នានាពេល​នេះ ដើម្បីស្វែង​រ​ក​ការ​ស​ហ​ការ​គ្នាអោយ​កាន់តែប្រ​សើរ​ថែម​ទៀត ។

តាម​រ​យៈជំនួប​នាឱកាស​នោះឯកឧត្ត​មឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​តែង​តាំង​ថ្មីប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជាបាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​មាន​សុទិដ្ឋ​និយ​ម​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ទំនាក់ទំន​ង​គ្នាជាមួយ​ក​ម្ពុជាកាន់តែល្អ ប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត។
 ឯកឧត្ត​ម​បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​រីក​ចំរើន​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាជាពិសេស​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាក៏មាន​ការ​រីក​ចំរើន​គួរអោយ​ក​ត់ស​ម្គាល់ផ​ង​ដែរឯកឧត្ត​ម​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា

ក​ម្ពុជាមាន​មោទ​នៈភាព ដែល​បាន​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដែល​ការ​ងារ​នេះបាន​ធ្វើ អោយ​ក​ម្ពុជាមាន​ភាព​លេច​ធ្លោរ​លើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ ។

 ឯកឧត្ត​ម​វីលៀមអេហេដ(VilliamAHeids)ក៏បាន​កោត​ស​សើរ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាដែល​បាន​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​បាន​ល្អក្នុង​ការ​ស្វែង​រ​កអដ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ពអាមេរិក

ដែល​បាន​បាត់ខ្លួន​នៅក​ម្ពុជាក្នុង​ស​ម័យ​ស​ង្គ្រាម​ដែល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះបាន​និង​កំពុង​រុក​រ​ក​ប​ន្ត​នៅក្នុង​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ភូមិភាគឦសាន្ត​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា ។

មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញឯកឧត្ត​ម​ទៀវ​បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ថាតាម​រ​យៈកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ក​ម្ពុជាមាន​ការ​រីក​ចំរើន​ជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​មឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីទៀបាញ់បាន​រំឮក​ឡើង​វិញ​ពីការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដូច​ជាការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ការ​ធ្វើលំហាត់ឆ្មាំអង្គ​រ​ព​ហុសាស​ន៍ក្នុង​ឆ្នាំ២០១០និង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជាទៅចូល​រួម​ធ្វើលំហាត់ព​ហុសាស​ន៍នៅក្នុង​ប្រ​ទេស ម៉ុង​ហ្គោលី និង ប​ង់ក្លាដេស​ផ​ង​ដែរ ។
ឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់បាន​ប​ញ្ជាក់ថែម​ទៀត​ថា ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក៏បាន ប​ង្កើន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​រួម​ទាំង​ការអប់រំរៀន​សូត្រ​ន​យោ

បាយ​ចិត្ត​សាស្ត្រ​ដើម្បីអោយ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ មានអត​ច​រិក​សីល​ធ​ម៌រ​ស់នៅល្អ ។

តាម​រ​យៈជំនួប​នាឱកាស​នោះឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ខិត​ខំ ប្រឹង​ប្រែង​ដឹក​នាំប្រ​ទេស​ជាតិរ​ប​ស់ ស​ម្ដេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ដើម្បីនាំម​ក​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព ដ​ល់ ប្រ​ទេស​ជាតិ និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ចំរើន ដើម្បីកាត់ប​ន្ថ​យ​ភាព​ក្រីក្រ​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ក​ម្ពុជា ។


ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ អញ្ជើញ​ចូល​រួម​គោរ​ព​វិញ្ញាណ​ក្ខ័ន្ត ស​ព ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម សេនីយ៏ ញឹក ហួន
                  
នារ​សៀល​ថ្ងៃទី១៩ខែម​ក​រាឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ទៀ បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ធ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ធ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​លោក​ជំទាវ​ព្រ​ម​ទាំង​ប្រ​តិភូជាន់ខ្ព​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានអញ្ជើញ​ចូល​រួម​គោរ​ព​វ​ញ្ញាណ​ក្ខ័ន្ត​ស​ពឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន ដែល​បាន​ទ​ទួល​ម​រ​ណៈភាព​កាល​ពីថ្ងៃអាទិត្យ​ទី១៧ខែម​ក​រាឆ្នាំ២០១៦វេលាម៉ោង២.៣០នាទីរ​សៀល​ក្នុង​ជ​ន្មា

យុ៧៣ឆ្នាំដោយ​រោគាពាធ ។                 ​​

ក្នុងឱកាស​នោះឯ.ឧ ទៀ បាញ់ និង​លោក​ជំទាវ​ព្រ​ទាំង​ប្រ​តិភូទាំងអស់បាន​សំដែង​នូវ​ទុក្ខ​ក្រៀម​ក្រំចំពោះការ​បាត់ប ​ង់រូបឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន គឺជាការ​បាត់ប​ង់នូវ​ស្វាមីបីតាជីតាជាទីគោរ​ព​ស្រ​ឡាញ់ និង​ជាកុល​បុត្រ​ខ្មែរ​ដ៏ឆ្នើម​មួយ​រូប​ដែល​បាន​បូជាកំលាំង​កាយ​ចិត្ត​គ្រ​ ប់បែប​យ៉ាង​ចូល​រួម​ក្នុង​បុព្វ​ហេតុបំរើជាតិមាតុភូមិក្នុង​ច​ល​នារំដោះប្រ​ ទេស​ជាតិចាក​ផុត​ពីភ្លើង​ស​ង្រ្គាម​និង​រ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៏ ដើម្បីនាំយ​ក​នូវ​ស​ន្តិភាព ស្ថេរ​ភាព និង វិបុល​ភាព​ពិត​ប្រាក​ដ​ជូន​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ។

ទោះបីរូបឯ.ឧបាន​បាត់ប​ង់ទៅពិត​មែន​ក៏ប៉ុន្តែកិត្តិយ​ស​គំរូវីរ​ភាព​ភាព​ដ៏អង់អាច​ក្លាហាន​និង​សេច​ក្ដីល្អរ​ប​ស់ឯ.ឧស្ថិត​ស្ថេរ​ក្នុង​ដួង​ចិត្ត​រ​ប​ស់ភ​រិយាបុត្រាបុត្រីចៅប្រុស​ចៅស្រីប​ង​ប្អូន​ញាតិមិត្ត​និង​យុទ្ធ​មិត្ត​ដែល​ធ្លាប់ត​ស៊ូរួម​លេណ​ដ្ឋាន​ជាមួយ​គ្នាជារៀង​រ​ហូត ។

ប្រ​តិភូទាំងអស់ក៏បាន​ធ្វើការ​បួង​សួង​ដ​ល់វ​ត្ថុស​ក្ដ័សិទ្ធ​ក្នុង​លោក និង​តេជៈបារ​មី នៃព្រះពុទ្ធ​ព្រះធ​ម៌ ព្រះស​ង្ឃ​តាម​បីបាច់ថែរ​ក្សាដួង​វិញ្ញាណ​ក្ខ័ន្ត ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ញឹក ហួន

បាន​ទៅសោយ​នៅសុគ​តិភ​ព ជានិច្ច​និរ​ន្ត​ត​រៀង​ទៅ  ៕


ក​ម្ម​វិធីបើក​វ​គ្គ​ហ្វឹហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​គ្រូប​ង្គោល​វ​គ្គ​ទី២
ពិធីបើក​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​គ្រូប​ង្គោល​ស្តីពីការ​ប្រ​មូល​និង​បោស​សំអាត​កាក​សំណ​ល់សារ​ធាតុគ្រ​ប់គ្រ​ង​កុប្ប​ក​ម្ម កាក​សំណ​ល់ស​ង្គ្រាម នៃស​ក​ម្ម​ភាព​កំចាត់មីន ដើម្បីម​នុស្ស​ធ​ម៌ នាព្រឹក​ថ្ងៃទី 20 ម​ក​រា 2016 នៅវិទ្យាស្ថាន​ស្រាវ​ជ្រាវ និង​ពិសោធ​ន៍សាធាតុអាវុធ​គីមី នៃអគ្គ​លេខាធិការ​ដ្ឋាន​ជាតិអាវុធ​គីមី ល​ង្វែក ខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង។
ក​ម្ម​វិធីត្រូវ​បាន​រៀប​ចំឡើង ក្រោម​ជ​នួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ពី រ​ដ្ឋាភិបាល​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក និង​ប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ពអាមេរិក​ប្រ​ចាំតំប​ន់ ប៉ាស៊ីហ្វិក ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្រោមអធិប​តីភាព ឯ,ឧ នាយឧត្ត​សេនីយ៍ ជ័យ ស៊ុន អគ្គ​លេខាធិកាដ្ឋាន​ជាតិ គីមី៕

ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ជួបអនុព័ទ្ធ​យោធាអូស្រ្តាលីចាស់ ថ្មី
    ក្នុង​ជំនួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​និង​ជ​ម្រាប​លាមួយ​នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២០ ខែម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៦ លោក​វ​រៈសេនីយ៍ឯក​ស៊ែន ប្រូដាឃីន អនុព័ទ្ធ​យោធាអូស្រ្តាលីបាន​ជ​ម្រាបឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិថា៖ អូស្រ្តាលីនៅតែប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់ការ ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ ខ.ភ.ម លើផ្នែក​ភាសាអង់គ្លេស​នៅម​ហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យា សាស្រ្ត​ស​ង្គ​ម និង​ភាសាប​រ​ទេស​ក្នុង​សាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិ ។ លោក​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះមាន​សិក្ខាកាម ខ.ភ.ម ជាច្រើន​នាក់បាន​កំពុង​សិក្សានៅប្រ​ទេសអូស្រ្តាលីលើមុខ ជំនាញ​ប​ញ្ជាការ​សេនាធិការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត និង​ភាសាអង់គ្លេស ។ លោក​បាន​ចាត់ទុក ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ភាសាអង់គ្លេស​គឺការ​ផ្ត​ល់ចំណេះដឹង​ដ​ល់ ខ.ភ.ម ស​ម្រាប់ប​ន្ត​ការ​សិក្សា នៅអូស្រ្តាលី និង​ប​ម្រើដ​ល់កិច្ច​ការ​ផ្សេងៗទៀត​រួម​ទាំង ការ​ងារអាស៊ាន​ផ​ង​ដែរ ។ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ដ​ល់អនុព័ទ្ធ​យោធាអូស្រ្តាលីចាស់ច​ប់អាណ​ត្តិដែល​បាន​បំពេញ ការ​ងារ​បាន​ល្អនៅក​ម្ពុជា និង​ស្វាគ​ម​ន៍អនុព័ទ្ធ​យោធាអូស្រ្តាលីតែង​តាំង​ថ្មីគឺលោក​វ​រៈសេនីយ៍ ឯក្ ម៉ាក់ ហ៊ីន​គ្លីស ដែល​ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ការ​ងារ​ប​ន្ត ហើយ​ក្នុង​នោះ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ក៏បាន ស្នើសុំអូស្រ្តាលីឲ្យ​ប​ន្ត​ជួយ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ខ.ភ.ម លើមុខ​ជំនាញ​ភាសា អង់គ្លេស និង​ជួយ​លើវិស័យ​ផ្សេងៗទៀត រួម​ទាំង​វិស័យ​ស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​ផ​ង​ដែរ ៕

ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ បិទ​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៥ រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក
    ប​ន្ទាប់ពីបាន​ដំណើរ​ការអស់រ​យៈពេល​ពេញ​មួយ​ព្រឹក​រួច​ម​កអង្គ​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៥ រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបិទ​កាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី១៨ ខែម​ក​រាក្រោម អធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីឯកឧត្ត​ម រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ អគ្គ​មេ ប​ញ្ជាការ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង មេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង នាយ​នាវី នាយ​នាវីរ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។
    នៅក្នុង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍ និង​រ​បាយ​ការ​ណ៍ដែល​បាន​រាយ​ការ​ណ៍ដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​នាវី ទៀ វិញ មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ស​ន្តិសុខ លំហ​រ​ស​មុទ្រ​បាន​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ដឹង​ថា៖ ក្នុង​រ​យៈពេល​ពេញ​មួយ​ព្រឹក អង្គ​សិក្ខាសាលា បូក​ស​រុប​ការ​ងារ​នៅឆ្នាំ២០១៥ និង​ទិស​ដៅឆ្នាំ២០១៦ រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​បាន​ធ្វើពិភាក្សានិង​រិះរ​ក ឃើញ​នូវ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ការ​ងារ​ថ្មីៗប​ន្ថែម​ទៀត​ស​ម្រាប់ប​ន្តអនុវ​ត្ត​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៦ឲ្យ​ស​ម្រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ​ជូន​ជាតិមាតុភូមិ ។ ឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ពីស្នាដៃរ​ប​ស់នាយ​នាវី នាយ នាវីរ​ង និង​ព​ល​នាវឹក​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ដែល​បាន​ខិត​ខំបំពេញ​ភារ​កិច្ច​ក្នុង​រ​យៈពេល​មួយ​ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ទៅនេះដែល​បាន​ត​ស៊ូជ​ម្នះរាល់ការ​លំបាក​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​សាម​គ្គីស​ហ​ការ​គ្នា បំពេញ​តួនាទី ភារ​កិច្ច ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ដែន​កោះ ឆ្នេរ​នៃមាតុភូមិក​ម្ពុជា និង​ចូល​រួម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ​ណៈការ​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​នាឆ្នាំ២០១៥ក​ន្ល​ង​ម​ក​ស​ម្រេច​បាន ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជា​ច្រើន​ជូន​ប្រ​ទេស​ជាតិ​។​ក្នុង​ឪកាស​នោះ​អង្គ​សិក្ខា​សាលា​ក៏បាន​តាម​ដាន​ស្តាប់ប​ទអន្ត​រាគ​ម​ន៍រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម​នាវីឯក អ៊ុក សីហា មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​និង​ជាមេប​ញ្ជា ការ​មូល​ដ្ឋាន​ស​មុទ្រ​រាម និង​ប​ទអន្ត​រាគ​ម​ន៍រ​ប​ស់ ឯកឧត្ត​ម ស៊្រុន សារឿន មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​រ​ង​ក​ង​ព​ល​តូច​ការ​ពារ​កោះឆ្នេរ​លេខ៣១ ដែល​បាន​លើក​ឡើង ពីការអនុវ​ត្ត​ន៍ភារ​កិច្ច​ក​ន្ល​ង​ម​ក​លើការ​ងារ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ដឹក​នាំប​ញ្ជាការ ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ការ​ថែទាំគ្រឿង​បំពាក់ស​ម្ភារៈ និង​ការ​ក​សាងអង្គ​ភាព​ដែលអង្គ​ភាព​ខិត​ខំស​ម្រេច​បាន​ក្នុង​ឆ្នាំ២០១៥ និង ការ​ដាក់ចេញ​នូវ​ទិស​ដៅប​ន្ត​ស​ម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ ។
    នៅក្នុងឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រិយ​ស​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា និង​បំពាក់ឋាន្ត​រ​សិក្តិជូន​ដ​ល់នាយ​នាវី នាយ​នាវីរ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ដែល​មាន​ស្នាដៃ ផ​ង​ដែរ ។
    ក្នុង​នាម​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯកឧត្ត​ម ទៀ​ បាញ់ បាន​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះល​ទ្ធ​ផ​ល​ស​ក​ម្ម​ភាព​ការ​ងារ​ឆ្នាំ២០១៥ រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ដែល​បាន​ឆ្លុះប​ញ្ចាំង​លើ ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់និង​ដ​ក​ចេញ​នូវ​ការអនុវ​ត្ត​ទិស​ដៅភារ​កិច្ច​នាពេល​ខាង​មុខ​ស​ម្រ​ប​តាម​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ជាក់ស្តែង​នៃស​ភាព​ការ​ណ៍ប្រ​ទេស​ជាតិ និង​ផែន​ការ​កែទ​ម្រ​ង់៥ឆ្នាំរ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ដែល​បាន​ដាក់ចេញ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​លើក​ឡើង​នូវ​ស​ភាព​ការ​ណ៍ថ្មីៗមួយ​ចំនួន​ទាំង​ស​ភាព​ការ​ណ៍ជាតិ អន្ត​រ​ជាតិ ដើម្បីអង្គ​សិក្ខាសាលាបាន​ស្វែង​យ​ល់ថែម​ទៀត​នូវ​ស​ភាព ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍ថ្មីៗនិង​ភារ​កិច្ច​ចំពោះមុខ​ទាំង​ផ្នែក​ន​យោបាយ យោធា ស​ន្តិសុខ ដែល​កំពុង​កើត​មាន​ឡើង​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ ។
    ឯកឧត្ត​ម ទៀ​ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​បាន​ដើរ​តួនាទីយ៉ាង​សំខាន់ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ដែន​ទឹក​កោះឆ្នេរ​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាជាពិសេស​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិសុខ លំហ​រ​ស​មុទ្រ​ដែល​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នានាក្នុង​ពិភ​ព​លោក​កំពុង​មាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់យ៉ាង​ខ្លាំង ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ ក៏បាន​សំណូម​ព​រ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ទាំងអស់ត្រូវ​បាន​ប​ន្ត​ខិត​ខំ អនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​ប​ន្ត​ទៀត​ទាំង​ការ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ក​សាងអង្គ​ភាព ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ការ​ខិត​ខំជួស​ជុល​គ្រឿង​បំពាក់ ជាពិសេស​ចូល​រួម​ស​ហ​ការ​ជាមួយអាជ្ញាធ​រ​ដែន​ដីទ​ប់ស្កាត់ និង​ប​ង្រ្កាប​ប​ទ ល្មើស​ផ្សេងៗឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា ៕

បើក​សិក្ខាសាលាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក
           នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី១៨ខែម​ក​រានៅប​ញ្ជាការ​ដ្ធាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​បាន​ប្រារ​ព្វ​ពិធីបើក​សិក្ខាសាលាបូក​ស​រុប​ល​ទ្ធ​ផ​ល​កាងារ​ឆ្នាំ២០១៥និង​លើក​ទិស​ដៅការ​ងារ​ស​ម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ក្រោមអធិប​តីភាពឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ង​និង​ជានាយ​សេនាធីការ​ចំរុះព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់មេប​ញ្ជាការ​មេប​ញ្ជាការ​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ពីប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ចំណុះប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​យ៉ាង​ច្រើន​កុះក​រ៕